Day

ינואר 18, 2017

לגור כאן זו סכנת נפשות!

לגור כאן זו סכנת נפשות! מצב השכונות העתיקות והמזדקנות של מרכזי הערים הגדולות קשה מאוד. הבניינים הישנים שנבנו בשנות החמישים נגועים לא אחת בבנייה לא חוקית ובהזנחה. הבניינים מתפוררים ומטים לנפול. על קירות הבתים מתנוססות כתובות גרפיטי. דירות המחוברות פיראטית למים, חשמל וכבלים גלויים לעיני כל. הגינות מוזנחות וצמחיית פרא גדלה ומשגשגת בהן. בעיה נוספת...